NYHEDSBREV FRA BESTYRELSEN

Generalforsamling - Referat
Foreningen Multihuset Fyn


Afholdt 5. september 2020

1.   Valg af dirigent:

a.    Conni Hansen.  

2.   Valg af referent:

a.    Susanne Lærke Kragh.  

3.   Bestyrelsens beretning:

Beretningen er godkendt af de fremmødte på generalforsamlingen.  

4.   Fremlæggelse af godkendt og revideret regnskab til godkendelse:

Regnskabet er ikke revideret, da generalforsamlingen er flyttet en måned frem grundet Covid-19 og derfor afholdes inden regnskabsårets afslutning 30.- september 2020.

Der er lavet regnskab for 1. august 2019 – 31. juli 2020, hvilket fremlægges på generalforsamlingen. Det endelige årsregnskab revideres og godkendes af de tidligere valgte revisorer; Heidi Hansen og Inger-Marie Krøyer.

Det fremlagte regnskab godkendes på generalforsamlingen  

5.    Fastsættelse af kontingent for det kommende år: 

Bestyrelsen har valgt at kontingentet for 1. oktober 2020 – 30. september 2021 halveres grundet Covid-19, og derfor er på 125,- pr. person. Derefter er kontingentet 250,- som sædvanligt.  

6.   Valg af bestyrelsen, som består af formand, næstformand, kasserer og navngivne tovholdere.

a.    Bestyrelsesmedlemmer:

                                 i.    Anja Leach,

                               ii.    Mia Østergaard,

                             iii.    Anne-Lise Maack,

                              iv.    Ole Larsen,

                                v.    Susanne Lærke Kragh

b.   Formand:

c.    Næstformand:

d.   Kasserer: Susanne Lærke Kragh

e.   Tovholdere:

                                 i.    Bar:

                               ii.    Køkken:

                              iii.    Entre: Susanne Lærke Kragh

                              iv.    Toastmaster: Dan Hansen & Kirsten Mougaard

                                v.    Galleri: Dan Hansen

                              vi.    Lyd: Ninna Aasen  

7.   Valg af 2 suppleanter

a.    1. suppleant: Dan Hansen

b.   2. suppleant:  

8.   Valg af 2 revisorer

a.    1. revisor: Heidi Hansen

b.   2. revisor: Clas Tomas Larsson  

9.   Indkomne forslag

a.    Ændring i vedtægter – bestyrelsen foreslår at regnskabsåret 1. oktober – 30.september føres til foreningens vedtægter som §6 og derfor ændres nuværende §6 til §7 og §7 ændres til §8. Det vedtages på generalforsamlingen at regnskabsårets periode tilføjes til §3 i stedet for at tilføje ny §.  

     10. Eventuelt.

b.   Covid-19 og genåbning der er undersøgt regler/lovgivning om arrangementer der foregår inde i lokaler – der vil kun være plads til 25 - 30 personer i multisalen og 10-15 personer i galleriet til et arrangement grundet indretning af lokalerne. Der kan kun være en kunde i baren ad gangen, og der skal bygges om i baren for at vi kan overholde kravene i forhold til det aktiviteter, der foregår i foreningen. Der skal laves nogle beregninger på hvad det koster at afholde et arrangement, når vi kun kan have 35-45 medlemmer til et arrangement. Bestyrelsen tager muligheden for genåbning op på næste møde, og kigger på alternativerne for en måde at genåbne på.

 

c.    Udluftning/Ventilation i bar og galleri for at mindske smittespredning via aerosoler der er stort udluftningsanlæg over multisalen og baren, der opfylder de lovpligtige krav, der er for de lokaler, som vi har. Der er ingen mekanisk udluftning/ventilation i galleriet.  

 

Konstituerende bestyrelsesmøde (16.9. 2020)

Formand: Anne-Lise Maack

Næstformand : mangler

Kasserer: Susanne Lærke Kragh

Bestyrelsesmedlem : Mia Østergaard, Ole Larsen

Suppleant a : Dan Hansen
Suppleant b : mangler

Tovholdere & teams
- Selvkørende & Selvsupplerende.
- Tovholderne holder bestyrelsen orienteret.
- Bestyrelsen indkalder hver tovholder 1-2 gange årligt til
  drøftelse vedr. deres område.

Bar : Tovholder mangler - Team: Sidste periodes team vil blive 
        ringet op for opdatering af team.

Køkken

Mad : Anja & Lasse Leach
Service : Susanne Lærke Kragh - Team: Mia Østergaard, Marijanne Hansen. 

Entre: Susanne Lærke Kragh - Team: Ole Larsen, Eva Ladefoged.

Toastmaster : Dan Hansen - Team: Kirsten Mougaard.

Lyd : Ninna Aasen - Team: Torben Nikolajsen.

Galleri:  Dan Hansen - Team:

Rengøring: Anne-Lise Maack - Team: Mia Østergaard. 
Oprydning: Træfdeltagerne + teamene.

Program samt Formidling og PR. materialer : Anne-Lise Maack.
Team ønskes af folk med interesse, kompetencer og (evt.) berøringsflade inden for området. Ring AL tlf. 20 32 99 73.

Praktisk klargøring:
- De respektive teams klargør deres område op til
  arrangementer og efterlader det i orden.
- Teamene holder deres udstyr vedlige og ansøger bestyrelsen,
  hvis der bliver brug for penge eller andet.

Kontaktbrev opdateret 20. oktober 2020

Kære medlemmer og kontakter             

Vi savner jer alle sammen og vores fællesskab i Multihuset!

Foreningen eksisterer fortsat i bedste velgående, blot har vi måttet indstille vores arrangementer i efteråret 2020 grundet Covid-19 epidemien.

Bestyrelsen satser på, at det bliver forsvarligt at

Genåbne Lørdag d. 20. marts 2021.

Covid-19
har sat mange begrænsninger og aflysninger for vores lille forening, men den har også givet os muligheden for tid til refleksion, at tage skeen i den anden hånd, påskynde det vi har,  tænke flere langsigtede tanker og se os selv og foreningen i helikopterperspektiv. 

Bestyrelsen mødes med jævne mellemrum og drøfter, hvordan vi kan genoptage vores aktiviteter på bedst mulig måde, set i forhold til at vi skal følge de særlige retningslinjer - for lokaler og arrangementer af vores type - inden for kulturelle foreninger, udstedt af  Sundhedsstyrelsen. 


Kontingent
Bestyrelsen har besluttet, at kontingentet for næste sæson - der sædvanligvis opkræves pr. mail i september – halveres.
Beslutningen er en opvejning af, at vi på den ene side gerne vil kompensere vores medlemmer for Covid-19 situationen - og på den anden side skal vi sørge for, at vores forening kan bestå trods krisen - At foreningens faste udgifter fortsat kan betales, samt at der er penge til at genoptage vores aktiviteter, når det bliver muligt.


Kontingentet, som vi vil bede jer om at indbetale snarest - lyder derfor
på = Kr. 125,-
  (er normalt på kr. 250) og gælder for et år frem til generalforsamlingen i okt. 2021.

Jeres indbetalinger vil give os et fingerpeg om, hvordan I ”derude” står i forhold til foreningen !? Indbetalingerne vil vi modtage som en tilstandsrapport fra jer, der i bedste fald vil give bestyrelsen vished for, at I stadig er med på linjen - og at der er ”grønt lys” til arbejdet for fremtidens Multihus.


Indbetaling af kontingent kan ske via:

Bank : Konto nr. 6852 1015922    eller   
Mobilepay: 170238


Fredagstræf
Som sagt håber og tror vi på, at vi kan genoptage vores forenings-aktiviteter i starten af 2021.
Men uanset situationen, vil følgende være vores plan for det førstkommende fredagstræf:

Genåbnings-arrangement 
Vi vil fejre vores gensyn, spontaniteten og glæden ved at mødes på tværs af skel. Opstarts-event før spisning: ”Fællessang i Galleriet”
.
Det frie råderum og Tavlespillet på Åben Scene udvides denne aften ved, at Sceneaktiviteten vil være uden planlagt optræden . Vi håber, at I vil komme og deltage - solister, grupper/ bands, kunstnere såvel som publikum og berige ”Åben Scene” og hinanden med indslag og opbakning -  samt sætte tryk på Jam i Galleriet.

Pinse
Den nuværende bestyrelse er også indstillet på at afholde et (mindre) Pinse-arrangement i 2021. Så sæt endelig et forsigtigt kryds i kalenderen ved pinsen.


Multihuset er som bekendt til for at skabe rammer og grobund for ”Dialog på tværs af forskelle”.

Multihuset eksisterer i kraft af medlemskaber samt jeres-vores fælles indsats i foreningsarbejdet.
Foreningens Multihus-kultur-sammenkomster er naturligvis afhængige af, at handlinger bliver udført og poster/opgaver dækkes ind.
Så husk at betale kontingent og giv tilsagn, hvis du kan bidrage praktisk.

                  Vi glæder os til at høre fra jer! -
             Mange sommerhilsner fra bestyrelsen

Sanne Lærke Kragh, Ole Larsen, Mia Østergård,
Anne-Lise Maack og Anja Leach.

Følg med på hjemmesiden og få seneste nytAnja Leach

Mia Østergaard