VEDTÆGTER

Vedtægter 

for F oreningen
Multihuset Fyn

 

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningen, der er stiftet den 14. januar 1996, bærer navnet Multihuset Fyn, og har hjemmehørende i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

 

§ 2. Foreningens formål er:
Dialog på tværs af forskelle 

at   skabe et samvær, som kan styrke relationerne mellem mennesker på tværs af alle   musikalske, kunstneriske, sociale, kulturelle og aldersmæssige skel.

at  være med til at bevare og udbrede kendskabet til den "brede folkelige kreativitet", samt at give mennesker mulighed for

at  udtrykke sig og afprøve, måske hidtil skjulte talenter overfor et velvilligt publikum.

 

§ 3. Medlemmer  

Medlem er enhver, der har betalt kontingent. Kontingentet følger regnskabsåret.
Regnskabsåret løber fra 1. oktober – 30. september.

For at deltage i en aktivitet skal medlemmet være indstillet på at yde en frivillig praktisk indsats.


§ 4. Gæster

Gæster kan deltage op til 2 gange uden medlemskab. Derefter skal
de være medlem
af foreningen, hvis de fortsat ønsker at deltage.

 

§ 5. Generalforsamling

Stk.1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i forbindelse
med
fredags-arrangementet i oktober.

Indkaldelse med dagsorden fremlægges på foreningens hjemmeside,
samt ved
opslag i foreningens lokaler.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen eller, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, skal ske med mindst 14 dages varsel.

 

Stk. 2.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
 

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af det godkendte og reviderede regnskab til 
    godkendelse og meddelelse
af decharge.

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

6. Valg af bestyrelsen, som består af formand, næstformand,
    kasserer og navngivne tovholdere.
 

7. Valg af 2 suppleanter.

8. Valg af 2 revisorer.
9. Indkomne forslag

    10. Eventuelt

 

Stk. 3.

Generalforsamlinger er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

 

§ 6. Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af formand, næstformand kasserer og navngivne tovholdere. Bestyrelsen konstituerer sig. Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Ved stemmelighed er det formandens stemme, der tæller.

 

§ 7. Foreningens midler 

Over foreningens midler kan kun disponeres af formand og kasserer i forening. Såfremt foreningen opløses ifølge generalforsamlings-beslutning, skal det samtidig bestemmes , hvilket andet formål eventuelle overskydende midler skal gå til.